ŠKOLA

 

 

 

Přihláška do 6. ročníku ke stažení.

Kritéria pro přijetí žáků do 6. ročníku v případě možnosti překročení kapacity školy:

Žáci ze spádového obvodu školy - § 36 zákona č. 561/2004 Sb., spádové obvody stanovuje Obecně závazná vyhláška Města Turnov (č. 3/2016).

Žáci z okolních obcí, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu - rozhodnutí ředitele školy. 

Další žáci - pokud nebude možno rozhodnout jinak, bude rozhodnuto losem

Žádost o IVP dle nové legislativy

Pro žáky v péči PPP či SPC (=ŠPZ - tj. školské poradenské zařízení).

Zákonný zástupce žáka požádá ředitelství školy prostřednictvím žádosti (viz níže) o vypracování individuálního vzdělávacího plánu žáka. Vyplněnou žádost předá třídnímu učiteli.

Na základě žádosti a na základě doporučení ŠPZ bude vypracován individuální vzdělávací plán žáka (IVP), podle kterého bude v příslušném roce vzděláván (podrobněji je postup upraven v našem Školním vzdělávacím programu - viz výše v sekci Dokumenty, tento postup vychází z legislativy s účinností od 1. 9. 2016).

Od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nová legislativní úprava vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných (novela školského zákona + vyhl. 27/2016 Sb.

 

 

 

 

©2023 ZŠ Turnov

Search