RODIČE

 

 

 

Volební řád školské rady

Školské rady při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily

 Město Turnov vydává v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jako zřizovatel Základní školy Turnov, Žižkova 518, okres Semily, volební řád školské rady při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily

 § 1 Složení a funkční období školské rady

 (1) Školská rada při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily, má 6 členů.

(2) Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů školské rady, tj. 2 členy.

(3) Zákonní zástupci nezletilých žáků volí třetinu členů školské rady, tj. 2 členy.

(4) Pedagogičtí pracovníci školy volí třetinu členů školské rady, tj. 2 členy.

(5) Ředitel školy nemůže být členem této školské rady.

(6) Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

(7) Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 § 2 Způsob voleb

 (1) Zástupce za zřizovatele jmenuje Rada města Turnova nejpozději do 30.září 2005, dále každé tři roky vždy k 30. září.

(2) Zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků vzejdou z řádných voleb. Průběh a postup při volbách je popsán v § 3 tohoto volebního řádu.

(3)Zástupci z řad pedagogických pracovníků školy vzejdou z řádných voleb. Průběh a postup při volbách je popsán v § 4 tohoto volebního řádu.

 § 3 Příprava a postup při volbách z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

 (1) Ředitel školy garantuje přípravu a průběh voleb zástupců z řad zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

(2) Ředitel školy za tímto účelem písemně jmenuje tříčlenný přípravný výbor. Členem přípravného výboru nemůže být kandidát na členství ve školské radě.

(3) Ředitel školy nemůže být členem přípravného výboru.

(4) Činnost přípravného výboru a ředitele školy do konání voleb:

a) Prokazatelně písemně vyrozumí zákonné zástupce nezletilého žáka o zřízení, úkolech a poslání školské rady. Zároveň jej vyzve, aby podali návrhy kandidátů členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů. Tento termín bude minimálně 15 kalendářních dnů po zveřejnění informací.

b) Přijímá návrhy kandidátů na členství ve školské radě do konečného termínu podání.

c) Vytváří seznamy voličů v nichž eviduje všechny zákonné zástupce nezletilých žáků, tj. 1 žák = 1 zákonný zástupce nezletilého žáka.

d) Oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady, a to nejméně 15 kalendářních dnů před jejich vlastním uskutečněním.

(5) Ředitel školy zajistí tisk hlasovacích lístků a opatří je razítkem školy. 

 § 4 Příprava a postup při volbách z řád pedagogických pracovníků školy

 (1) Ředitel školy garantuje přípravu a průběh voleb zástupců z řad pedagogických pracovníků školy  do školské rady.

(2) Ředitel školy za tímto účelem písemně jmenuje tříčlenný přípravný výbor z řad pedagogických pracovníků školy. Členem přípravného výboru nemůže být kandidát na členství ve školské radě.

(3) Ředitel školy nemůže být členem přípravného výboru.

(4) Činnost přípravného výboru a ředitele školy do konání voleb:

a) Prokazatelně vyrozumí všechny zástupce z řad pedagogických pracovníků školy o zřízení, úkolech a poslání školské rady. Zároveň je vyzve, aby podali návrhy kandidátů členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů. Tento termín bude minimálně 15 kalendářních dnů po prokazatelném předání informace pedagogickému pracovníku školy.

b) Přijímá návrhy kandidátů na členství ve školské radě do konečného termínu podání.

c) Oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady, a to nejméně 15 kaledářních dnů před jejich vlastním uskutečněním.

(5) Seznam voličů a tisk hlasovacích lístků opatřených razítkem školy zajistí ředitel školy.

 § 5 Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řád pedagogických pracovníků školy

 (1) Členové školské rady se volí odděleně z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řád pedagogických pracovníků školy, tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Volební urna musí být zapečetěná a opatřená razítkem školy, podpisem ředitele a členů přípravného výboru.

(2) Hlasovací lístek, opatřený razítkem školy, musí obsahovat údaj o tom, že se jedná o volby do školské rady při příslušné škole a seznam kandidátů. Seznam kandidátů je na hlasovacím lístku uveden v abecedním pořadí.

(3) Volba členů školské rady se provádí označením vybraných kandidátů a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny.

(4) Na hlasovacím lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Je-li označen vyšší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za neplatný.

(5) Na základě výsledků hlasování (podle počtu hlasů od nejvyššího po nejnižší) stanoví ředitel školy a přípravný výbor pořadí kandidátů, z nichž vždy kandidáti na prvním a druhém místě jsou zvoleni za členy školské rady. Při rovnosti hlasů je konečné pořadí určeno losem (losování proběhne za přítomnosti ředitele školy a členů přípravného výboru).

(6) Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí dle obdržených hlasů stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu člena školské rady zvoleného člena. Zánikem mandátu člena školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů.

(7) O průběhu voleb pořizuje ředitel školy a přípravný výbor zápis, který předá do 7 kalendářních dnů od jejich skončení na Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově. Zápis musí obsahovat termín a místo konání voleb, celkový počet voličů, počet odevzdaných hlasovacích lístků, počet odevzdaných platných hlasovacích lístků, konečné pořadí kandidátů s uvedením počtu získaných platných hlasů, podpis ředitele školy a členů přípravného výboru. V příloze bude doložen vzor hlasovacího lístku.

(8) Všechny podklady a materiály spojené s volbami budou archivovány u ředitele školy po dobu minimálně třech let od data voleb.

(9) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady postupuje ředitel školy ve smyslu ustanovení § 167 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 § 6 Zánik mandátu člena školské rady

(1) Členství ve školské radě zaniká:

a) Uplynutím funkčního období.

b) Odstoupením provedeným písemnou formou předanou na Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově

c) U členů jmenovaných zřizovatelem jejich odvoláním.

d) Zrušením školy.

e) Úmrtím.

 § 7 Volba předsedy a místopředsedy

(1) Volba předsedy a místopředsedy probíhá na prvním zasedání školské rady.

(2) Volba předsedy i místopředsedy probíhá veřejným hlasováním všech členů školské rady.

(3) Podrobná pravidla volby jsou stanovena v jednacím řádu školské rady.

 § 8 Závěrečná ustanovení

 (1) Členům školské rady předá zástupce vedení Města Turnova listinu stvrzující jmenování, resp. zvolení do funkce člena školské rady.

(2) První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 31.10.2005.

(3) Kopie zápisů ze zasedání školské rady předává předseda na Odbor školství, kultury a sportu městského úřadu.

(4) Volební řád nabývá účinnosti dnem 17.8.2005.

 

V Turnově, 17.8.2005

 Ing. Milan Hejduk, starosta Města Turnova                                           

PhDr. Hana Maierová, místostarostka Města Turnova

 

 

 

 

©2020 ZŠ Turnov

Search