RODIČE

 

 

 

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy: Mgr. Martina Marková, Mgr. Jana Svobodová

Zástupci  zvolení z řad pedagogů: Mgr. Ivana Dlasková, Mgr. Olga Tomsová

Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců: MUDr. Michaela Vondráková, Ing. Jan Mertlík

při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily, příspěvkové organizaci Města Turnova

 § 1 Předmět úpravy a úkoly školské rady

(1) Školská rada je zřízena a složena ve smyslu ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

(2) Školská rada plní úkoly ve smyslu ustanovení § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

(3) Jednací řád školské rady upravuje poslání, způsob práce, svolávání, průběh jednání, přijímání usnesení školské rady a způsob jejich kontroly.

 § 2 Poslání a způsob práce školské rady

(1) Školská  rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým  pracovníkům  školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

(2) Zasedání školské rady jsou neveřejná, nerozhodne-li školská rada jinak.

 § 3 Volba předsedy a místopředsedy

(1) Volba předsedy a místopředsedy probíhá na prvním zasedání školské rady.

(2) Volba předsedy i místopředsedy probíhá veřejným hlasováním všech členů školské rady.

(3) Členové školské rady nejprve podají ústně návrhy na kandidáty na funkci předsedy. Kandidát musí s kandidaturou prokazatelně souhlasit.

(4) O jednotlivých kandidátech se hlasuje v abecedním pořádku.

(5) Pro zvolení předsedy je třeba nadpolovičního počtu všech členů školské komise.

(6) Volba místopředsedy probíhá dle § 3 odst. 3-5

 § 4 Svolávání školské rady

(1) První zasedání školské rady svolává ředitel školy.

(2) Zasedání školské rady svolává předseda. V případě, že toho není schopen, svolává zasedání školské rady místopředseda.

(3) Členové jsou zváni obvykle nejméně 7 kalendářních dnů před termínem zasedání písemnou pozvánkou, která obsahuje termín, místo, hodinu a program jednání, pokud si školská rada nezvolí jiný způsob (elektronickou poštou, telefonicky apod.). Současně obdrží materiály k projednání.

 § 5 Program zasedání školské rady

(1) Program zasedání sestavuje v rámci přípravy zasedání předseda školské rady ve spolupráci s ředitelem školy a předkládá ke schválení školské radě.

(2) Návrhy na doplnění programu mohou podávat všichni členové školské rady.

(3) Program schvaluje školská rada hlasováním.

 § 6 Průběh jednání školské rady

(1) Zasedání školské rady řídí předseda školské rady.

(2) Jakmile nastala doba k zahájení zasedání a je přítomna nadpoloviční většina členů, zahájí předseda jednání.

(3) V případě, že ani po 15 minutách od stanoveného začátku zasedání se nesejde nadpoloviční většina členů, oznámí předsedající, že se zasedání nekoná a oznámí nový termín.

(4) Předseda školské rady:

a) určí zapisovatele,

b) seznámí členy školské rady s výsledky plnění usnesení z předchozího jednání,

c) předloží ke schválení program jednání včetně dodatků.

 § 7 Průběh jednání

(1) Jednotlivé zprávy uvede předkladatel (zpracovatel) zprávy.

(2) V případě potřeby rozhodne školská rada o omezení diskusních příspěvků. Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoliv člen školské rady a předseda o něm nechá hlasovat.

 § 8 Usnesení

(1) Usnesení musí být přesná a srozumitelná včetně termínů kontroly plnění.

(2) Před hlasováním o usnesení mohou členové školské rady podávat připomínky a pozměňovací návrhy.

(3) Usnesení podepisuje předseda školské rady a zapisovatel.

(4) Do 10 pracovních dnů po zasedání školské rady musí být usnesení zasláno všem členům školské rady.

 § 9 Hlasování

(1) Všechny návrhy, otázky a usnesení, o nichž se dle tohoto jednacího řádu hlasuje, jsou schváleny při nadpoloviční většině hlasů přítomných členů.

(2) V případě, že je podán protinávrh, hlasuje se nejdříve o protinávrhu.

 § 10 Členové školské rady

(1) Všichni členové školské rady mají stejná práva a povinnosti.

(2) Člen školské rady je povinen aktivně se zúčastňovat zasedání školské rady, podílet se na jeho přípravě a plnit úkoly školskou radou mu uložené.

(3) Rozhodne-li se člen školské rady vzdát svého mandátu, je povinen toto písemně oznámit předsedovi školské rady, řediteli školy a zřizovateli školy, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov.

(4) Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 § 11

(1) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení na prvním zasedání školské rady.  

 

Podpis předsedy:

Podpis zapisovatele:

Školské rady při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily

 Město Turnov vydává v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jako zřizovatel Základní školy Turnov, Žižkova 518, okres Semily, volební řád školské rady při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily

 § 1 Složení a funkční období školské rady

 (1) Školská rada při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily, má 6 členů.

(2) Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů školské rady, tj. 2 členy.

(3) Zákonní zástupci nezletilých žáků volí třetinu členů školské rady, tj. 2 členy.

(4) Pedagogičtí pracovníci školy volí třetinu členů školské rady, tj. 2 členy.

(5) Ředitel školy nemůže být členem této školské rady.

(6) Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

(7) Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 § 2 Způsob voleb

 (1) Zástupce za zřizovatele jmenuje Rada města Turnova nejpozději do 30.září 2005, dále každé tři roky vždy k 30. září.

(2) Zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků vzejdou z řádných voleb. Průběh a postup při volbách je popsán v § 3 tohoto volebního řádu.

(3)Zástupci z řad pedagogických pracovníků školy vzejdou z řádných voleb. Průběh a postup při volbách je popsán v § 4 tohoto volebního řádu.

 § 3 Příprava a postup při volbách z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

 (1) Ředitel školy garantuje přípravu a průběh voleb zástupců z řad zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

(2) Ředitel školy za tímto účelem písemně jmenuje tříčlenný přípravný výbor. Členem přípravného výboru nemůže být kandidát na členství ve školské radě.

(3) Ředitel školy nemůže být členem přípravného výboru.

(4) Činnost přípravného výboru a ředitele školy do konání voleb:

a) Prokazatelně písemně vyrozumí zákonné zástupce nezletilého žáka o zřízení, úkolech a poslání školské rady. Zároveň jej vyzve, aby podali návrhy kandidátů členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů. Tento termín bude minimálně 15 kalendářních dnů po zveřejnění informací.

b) Přijímá návrhy kandidátů na členství ve školské radě do konečného termínu podání.

c) Vytváří seznamy voličů v nichž eviduje všechny zákonné zástupce nezletilých žáků, tj. 1 žák = 1 zákonný zástupce nezletilého žáka.

d) Oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady, a to nejméně 15 kalendářních dnů před jejich vlastním uskutečněním.

(5) Ředitel školy zajistí tisk hlasovacích lístků a opatří je razítkem školy. 

 § 4 Příprava a postup při volbách z řád pedagogických pracovníků školy

 (1) Ředitel školy garantuje přípravu a průběh voleb zástupců z řad pedagogických pracovníků školy  do školské rady.

(2) Ředitel školy za tímto účelem písemně jmenuje tříčlenný přípravný výbor z řad pedagogických pracovníků školy. Členem přípravného výboru nemůže být kandidát na členství ve školské radě.

(3) Ředitel školy nemůže být členem přípravného výboru.

(4) Činnost přípravného výboru a ředitele školy do konání voleb:

a) Prokazatelně vyrozumí všechny zástupce z řad pedagogických pracovníků školy o zřízení, úkolech a poslání školské rady. Zároveň je vyzve, aby podali návrhy kandidátů členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů. Tento termín bude minimálně 15 kalendářních dnů po prokazatelném předání informace pedagogickému pracovníku školy.

b) Přijímá návrhy kandidátů na členství ve školské radě do konečného termínu podání.

c) Oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady, a to nejméně 15 kaledářních dnů před jejich vlastním uskutečněním.

(5) Seznam voličů a tisk hlasovacích lístků opatřených razítkem školy zajistí ředitel školy.

 § 5 Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řád pedagogických pracovníků školy

 (1) Členové školské rady se volí odděleně z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řád pedagogických pracovníků školy, tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Volební urna musí být zapečetěná a opatřená razítkem školy, podpisem ředitele a členů přípravného výboru.

(2) Hlasovací lístek, opatřený razítkem školy, musí obsahovat údaj o tom, že se jedná o volby do školské rady při příslušné škole a seznam kandidátů. Seznam kandidátů je na hlasovacím lístku uveden v abecedním pořadí.

(3) Volba členů školské rady se provádí označením vybraných kandidátů a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny.

(4) Na hlasovacím lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Je-li označen vyšší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za neplatný.

(5) Na základě výsledků hlasování (podle počtu hlasů od nejvyššího po nejnižší) stanoví ředitel školy a přípravný výbor pořadí kandidátů, z nichž vždy kandidáti na prvním a druhém místě jsou zvoleni za členy školské rady. Při rovnosti hlasů je konečné pořadí určeno losem (losování proběhne za přítomnosti ředitele školy a členů přípravného výboru).

(6) Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí dle obdržených hlasů stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu člena školské rady zvoleného člena. Zánikem mandátu člena školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů.

(7) O průběhu voleb pořizuje ředitel školy a přípravný výbor zápis, který předá do 7 kalendářních dnů od jejich skončení na Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově. Zápis musí obsahovat termín a místo konání voleb, celkový počet voličů, počet odevzdaných hlasovacích lístků, počet odevzdaných platných hlasovacích lístků, konečné pořadí kandidátů s uvedením počtu získaných platných hlasů, podpis ředitele školy a členů přípravného výboru. V příloze bude doložen vzor hlasovacího lístku.

(8) Všechny podklady a materiály spojené s volbami budou archivovány u ředitele školy po dobu minimálně třech let od data voleb.

(9) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady postupuje ředitel školy ve smyslu ustanovení § 167 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 § 6 Zánik mandátu člena školské rady

(1) Členství ve školské radě zaniká:

a) Uplynutím funkčního období.

b) Odstoupením provedeným písemnou formou předanou na Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově

c) U členů jmenovaných zřizovatelem jejich odvoláním.

d) Zrušením školy.

e) Úmrtím.

 § 7 Volba předsedy a místopředsedy

(1) Volba předsedy a místopředsedy probíhá na prvním zasedání školské rady.

(2) Volba předsedy i místopředsedy probíhá veřejným hlasováním všech členů školské rady.

(3) Podrobná pravidla volby jsou stanovena v jednacím řádu školské rady.

 § 8 Závěrečná ustanovení

 (1) Členům školské rady předá zástupce vedení Města Turnova listinu stvrzující jmenování, resp. zvolení do funkce člena školské rady.

(2) První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 31.10.2005.

(3) Kopie zápisů ze zasedání školské rady předává předseda na Odbor školství, kultury a sportu městského úřadu.

(4) Volební řád nabývá účinnosti dnem 17.8.2005.

 

V Turnově, 17.8.2005

 Ing. Milan Hejduk, starosta Města Turnova                                           

PhDr. Hana Maierová, místostarostka Města Turnova

 

 

 

 

©2020 ZŠ Turnov

Search