RODIČE

 

 

 

Jednací řád školské rady

při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily, příspěvkové organizaci Města Turnova

 § 1 Předmět úpravy a úkoly školské rady

(1) Školská rada je zřízena a složena ve smyslu ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

(2) Školská rada plní úkoly ve smyslu ustanovení § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

(3) Jednací řád školské rady upravuje poslání, způsob práce, svolávání, průběh jednání, přijímání usnesení školské rady a způsob jejich kontroly.

 § 2 Poslání a způsob práce školské rady

(1) Školská  rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým  pracovníkům  školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

(2) Zasedání školské rady jsou neveřejná, nerozhodne-li školská rada jinak.

 § 3 Volba předsedy a místopředsedy

(1) Volba předsedy a místopředsedy probíhá na prvním zasedání školské rady.

(2) Volba předsedy i místopředsedy probíhá veřejným hlasováním všech členů školské rady.

(3) Členové školské rady nejprve podají ústně návrhy na kandidáty na funkci předsedy. Kandidát musí s kandidaturou prokazatelně souhlasit.

(4) O jednotlivých kandidátech se hlasuje v abecedním pořádku.

(5) Pro zvolení předsedy je třeba nadpolovičního počtu všech členů školské komise.

(6) Volba místopředsedy probíhá dle § 3 odst. 3-5

 § 4 Svolávání školské rady

(1) První zasedání školské rady svolává ředitel školy.

(2) Zasedání školské rady svolává předseda. V případě, že toho není schopen, svolává zasedání školské rady místopředseda.

(3) Členové jsou zváni obvykle nejméně 7 kalendářních dnů před termínem zasedání písemnou pozvánkou, která obsahuje termín, místo, hodinu a program jednání, pokud si školská rada nezvolí jiný způsob (elektronickou poštou, telefonicky apod.). Současně obdrží materiály k projednání.

 § 5 Program zasedání školské rady

(1) Program zasedání sestavuje v rámci přípravy zasedání předseda školské rady ve spolupráci s ředitelem školy a předkládá ke schválení školské radě.

(2) Návrhy na doplnění programu mohou podávat všichni členové školské rady.

(3) Program schvaluje školská rada hlasováním.

 § 6 Průběh jednání školské rady

(1) Zasedání školské rady řídí předseda školské rady.

(2) Jakmile nastala doba k zahájení zasedání a je přítomna nadpoloviční většina členů, zahájí předseda jednání.

(3) V případě, že ani po 15 minutách od stanoveného začátku zasedání se nesejde nadpoloviční většina členů, oznámí předsedající, že se zasedání nekoná a oznámí nový termín.

(4) Předseda školské rady:

a) určí zapisovatele,

b) seznámí členy školské rady s výsledky plnění usnesení z předchozího jednání,

c) předloží ke schválení program jednání včetně dodatků.

 § 7 Průběh jednání

(1) Jednotlivé zprávy uvede předkladatel (zpracovatel) zprávy.

(2) V případě potřeby rozhodne školská rada o omezení diskusních příspěvků. Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoliv člen školské rady a předseda o něm nechá hlasovat.

 § 8 Usnesení

(1) Usnesení musí být přesná a srozumitelná včetně termínů kontroly plnění.

(2) Před hlasováním o usnesení mohou členové školské rady podávat připomínky a pozměňovací návrhy.

(3) Usnesení podepisuje předseda školské rady a zapisovatel.

(4) Do 10 pracovních dnů po zasedání školské rady musí být usnesení zasláno všem členům školské rady.

 § 9 Hlasování

(1) Všechny návrhy, otázky a usnesení, o nichž se dle tohoto jednacího řádu hlasuje, jsou schváleny při nadpoloviční většině hlasů přítomných členů.

(2) V případě, že je podán protinávrh, hlasuje se nejdříve o protinávrhu.

 § 10 Členové školské rady

(1) Všichni členové školské rady mají stejná práva a povinnosti.

(2) Člen školské rady je povinen aktivně se zúčastňovat zasedání školské rady, podílet se na jeho přípravě a plnit úkoly školskou radou mu uložené.

(3) Rozhodne-li se člen školské rady vzdát svého mandátu, je povinen toto písemně oznámit předsedovi školské rady, řediteli školy a zřizovateli školy, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov.

(4) Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 § 11

(1) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení na prvním zasedání školské rady.  

 

Podpis předsedy:

Podpis zapisovatele:

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search