ŽÁCI

 

 

 

Žákovský parlament

Řád žákovského parlamentu

Umožňujeme

·       vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, vybavení školy a školního prostředí

·       realizovat schválené podněty, náměty, akce a projekty

·       podílet se na posílení vzájemné důvěry nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli a žáky a ostatními zaměstnanci školy.

Naším úkolem je

·      naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen využívat, ale také přebírat odpovědnost za všechny aktivity vyplývající z práv žákovské samosprávy

·       vychovávat žáky k odpovědnému přístupu k životu a vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnosti za její postavení na veřejnosti

Naším cílem je

·       vytvořit informační most mezi žáky, učiteli a vedením školy

·       předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání a závislosti apod.

·       přicházet s návrhy, které by zlepšily školní klima, byly prospěšné žákům i učitelům a ostatním zaměstnancům školy

·       propojit žáky napříč třídami

·       vychovávat žáky k vzájemné toleranci, respektu a k mezikulturní citlivosti

Volby

·       žákovský parlament je volen jednou ročně

·       volby se uskutečňují ve 4.–9. třídách

·       v každé třídě jsou voleni dva zástupci

·     členové parlamentu jsou osobnosti, které bez problémů jednají s učiteli či vedením školy, umí se spolehnout sami na sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi, o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuze a umí řešit problémy

Činnost

·       žákovský parlament pověřuje zástupce tříd úkoly, které se mají projednat ve třídě, má právo přijít za vedením školy k projednání jednotlivých aktivit

·       žákovský parlament se schází pravidelně 1x za 14 dní jednání

·       ŽP je veřejné, může se ho zúčastnit kdokoliv

Zástupci

·       předkládají parlamentu třídou projednané a schválené návrhy, které by měl parlament prořešit a po schválení prosadit

·       budou prosazovat parlamentem schválená řešení

·   na schůzce parlamentu předkládají výsledky svého šetření, průzkumů a zprávy plnění úkolů, které jim byly žákovským parlamentem uloženy

·       každá připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek oznámen vhodnou formou žákům

·       o zveřejnění informací se starají členové parlamentu a to formou vyhrazené nástěnky a osobním kontaktem se spolužáky

·       zástupci tříd úzce spolupracují s třídními učiteli, kteří jsou jejich poradci a pomáhají jim prosazovat přijaté závěry ve třídě

Závěrečná ustanovení

·       řád ŽP bude vyvěšen na webu školy a nástěnce žákovského parlamentu

·       třídní učitelé se budou snažit o partnerský přístup k žákům, komunikaci na základě důvěry a vzájemného respektu. Žáky zvolené do žákovského parlamentu budou podporovat, povzbuzovat a vést při jejich aktivitách pro školu

·       třídní učitelé vytvoří časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí v třídnických hodinách

·       tento řád je závazný pro všechny žáky a všechny pedagogické pracovníky školy

·       tento řád byl schválen členy ŽP dne 14. 9. 2023

Vypracovaly koordinátorky ŽP: Bc. Eva Falkenbergová, Mgr. Denisa Islová

 

 

 

 

©2024 ZŠ Turnov

Search