Kalendář akcí

Žádné události

Anketa

Spolek Žižkovka

Email Tisk

Spolek Žižkovka je sdružení rodičů, zákonných zástupců dětí nebo jiných občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a práci školy. Rodiče dětí se stávají členy sdružení zaplacením ročního příspěvku. Spolek podporuje v zájmu žáků různé činnosti školy – především sport, kulturu, zájezdy, vybavení učeben, školního klubu a knihovny atd. Podporuje školu při prosazování jejích zájmů na jednáních se zřizovatelem nebo jinými institucemi.

V každé třídě si rodiče volí jednoho nebo dva zástupce, kteří docházejí na schůzky „Rodičovské rady“. Rada rodičů je schůzka třídních zástupců s vedením školy, případně dalšími pedagogy a pracovníky školy. Rada rodičů se koná 2-3x ročně, členové obdrží elektronickou pozvánku s programem. Na schůzkách Rady rodičů informuje ředitel školy nebo jeho zástupkyně o aktualitách v pedagogické činnosti, provozu školních družin, jídelny, školního klubu a knihovny, ale i o dalších činnostech, které škola pořádá (soutěže, jarmark, sportovní zápasy, kulturní akce). Prostřednictvím třídních zástupců předkládají rodiče své dotazy, připomínky, podněty. Schůzky Rady rodičů jsou otevřené a může je navštívit kterýkoli rodič, který má o to zájem. Třídní zástupce pak předává informace ze zasedání Rady rodičů ostatním. Práce pro Spolek je dobrovolná a není honorovaná.

Rodičovská rada hospodaří s fondem finančních prostředků Spolek Žižkovka. Ty jsou získávány především z pravidelných příspěvků vybíraných na začátku každého školního roku. Dalším zdrojem jsou sponzorské dary a menší částky získané ze sběru papíru a jiných surovin. Plán investic Spolku se tvoří během školního roku na základě návrhu rodičů, pedagogů a vedení školy. V posledních letech byly finance použity zejména na obnovu vybavení počítačové učebny, nákup výukového softwaru. Spolek dále zakoupil sportovní dresy se školním logem, knihy, stolní hry a počítače do školního klubu, keyboardy, lyžařské vybavení, odměny do soutěží, materiál na výzdobu a výmalbu vchodů atd. Spolek pořádá motivační soutěže pro žáky, kteří si zlepšují prospěch – Jedničková burza a Skokan roku.

Prostě a jednoduše, máme naši školu rádi a chceme něčím dobrým prospět. Zapojte se do naší činnosti, každý je vítán. Kontaktujte třídního zástupce nebo třídního učitele.

Další informace Vám rády poskytnou Michaela Vondráková a Hana Kopková (e-mail získáte v kanceláři školy).

 

Složení školské rady

Email Tisk

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy:

Mgr. Martina Marková, Mgr. Jana Svobodová

Zástupci  zvolení z řad pedagogů:

Mgr. Ivana Dlasková, Mgr. Olga Tomsová

Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců:

MUDr. Michaela Vondráková, Ing. Jan Mertlík

 

 

Jednací řád školské rady

Email Tisk

při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily,

příspěvkové organizaci Města Turnova

 

§ 1

Předmět úpravy a úkoly školské rady

 

(1) Školská rada je zřízena a složena ve smyslu ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

(2) Školská rada plní úkoly ve smyslu ustanovení § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

(3) Jednací řád školské rady upravuje poslání, způsob práce, svolávání, průběh jednání, přijímání usnesení školské rady a způsob jejich kontroly.

 

§ 2

Poslání a způsob práce školské rady

(1) Školská  rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým  pracovníkům  školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

(2) Zasedání školské rady jsou neveřejná, nerozhodne-li školská rada jinak.

 

§ 3

Volba předsedy a místopředsedy

(1) Volba předsedy a místopředsedy probíhá na prvním zasedání školské rady.

(2) Volba předsedy i místopředsedy probíhá veřejným hlasováním všech členů školské rady.

(3) Členové školské rady nejprve podají ústně návrhy na kandidáty na funkci předsedy. Kandidát musí s kandidaturou prokazatelně souhlasit.

(4) O jednotlivých kandidátech se hlasuje v abecedním pořádku.

(5) Pro zvolení předsedy je třeba nadpolovičního počtu všech členů školské komise.

(6) Volba místopředsedy probíhá dle § 3 odst. 3-5

 

§ 4

Svolávání školské rady

(1) První zasedání školské rady svolává ředitel školy.

(2) Zasedání školské rady svolává předseda. V případě, že toho není schopen, svolává zasedání školské rady místopředseda.

(3) Členové jsou zváni obvykle nejméně 7 kalendářních dnů před termínem zasedání písemnou pozvánkou, která obsahuje termín, místo, hodinu a program jednání, pokud si školská rada nezvolí jiný způsob (elektronickou poštou, telefonicky apod.). Současně obdrží materiály k projednání.

 

§ 5

Program zasedání školské rady

(1) Program zasedání sestavuje v rámci přípravy zasedání předseda školské rady ve spolupráci s ředitelem školy a předkládá ke schválení školské radě.

(2) Návrhy na doplnění programu mohou podávat všichni členové školské rady.

(3) Program schvaluje školská rada hlasováním.

 

§ 6

Průběh jednání školské rady

(1) Zasedání školské rady řídí předseda školské rady.

(2) Jakmile nastala doba k zahájení zasedání a je přítomna nadpoloviční většina členů, zahájí předseda jednání.

(3) V případě, že ani po 15 minutách od stanoveného začátku zasedání se nesejde nadpoloviční většina členů, oznámí předsedající, že se zasedání nekoná a oznámí nový termín.

(4) Předseda školské rady:

a) určí zapisovatele,

b) seznámí členy školské rady s výsledky plnění usnesení z předchozího jednání,

c) předloží ke schválení program jednání včetně dodatků.

 

§ 7

Průběh jednání

(1) Jednotlivé zprávy uvede předkladatel (zpracovatel) zprávy.

(2) V případě potřeby rozhodne školská rada o omezení diskusních příspěvků. Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoliv člen školské rady a předseda o něm nechá hlasovat.

 

§ 8

Usnesení

(1) Usnesení musí být přesná a srozumitelná včetně termínů kontroly plnění.

(2) Před hlasováním o usnesení mohou členové školské rady podávat připomínky a pozměňovací návrhy.

(3) Usnesení podepisuje předseda školské rady a zapisovatel.

(4) Do 10 pracovních dnů po zasedání školské rady musí být usnesení zasláno všem členům školské rady.

 

§ 9

Hlasování

(1) Všechny návrhy, otázky a usnesení, o nichž se dle tohoto jednacího řádu hlasuje, jsou schváleny při nadpoloviční většině hlasů přítomných členů.

(2) V případě, že je podán protinávrh, hlasuje se nejdříve o protinávrhu.

 

§ 10

Členové školské rady

(1) Všichni členové školské rady mají stejná práva a povinnosti.

(2) Člen školské rady je povinen aktivně se zúčastňovat zasedání školské rady, podílet se na jeho přípravě a plnit úkoly školskou radou mu uložené.

(3) Rozhodne-li se člen školské rady vzdát svého mandátu, je povinen toto písemně oznámit předsedovi školské rady, řediteli školy a zřizovateli školy, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov.

(4) Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

§ 11

(1) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení na prvním zasedání školské rady.  

 

Podpis předsedy:

Podpis zapisovatele:

 

Volební řád školské rady

Email Tisk

Školské rady při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily

 

Město Turnov vydává v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jako zřizovatel Základní školy Turnov, Žižkova 518, okres Semily, volební řád školské rady při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily

 

§ 1

Složení a funkční období školské rady

 

(1) Školská rada při Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily, má 6 členů.

(2) Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů školské rady, tj. 2 členy.

(3) Zákonní zástupci nezletilých žáků volí třetinu členů školské rady, tj. 2 členy.

(4) Pedagogičtí pracovníci školy volí třetinu členů školské rady, tj. 2 členy.

(5) Ředitel školy nemůže být členem této školské rady.

(6) Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

(7) Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

§ 2

Způsob voleb

 

(1) Zástupce za zřizovatele jmenuje Rada města Turnova nejpozději do 30.září 2005, dále každé tři roky vždy k 30. září.

(2) Zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků vzejdou z řádných voleb. Průběh a postup při volbách je popsán v § 3 tohoto volebního řádu.

(3)Zástupci z řad pedagogických pracovníků školy vzejdou z řádných voleb. Průběh a postup při volbách je popsán v § 4 tohoto volebního řádu.

 

§ 3

Příprava a postup při volbách z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

 

(1) Ředitel školy garantuje přípravu a průběh voleb zástupců z řad zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

(2) Ředitel školy za tímto účelem písemně jmenuje tříčlenný přípravný výbor. Členem přípravného výboru nemůže být kandidát na členství ve školské radě.

(3) Ředitel školy nemůže být členem přípravného výboru.

(4) Činnost přípravného výboru a ředitele školy do konání voleb:

a) Prokazatelně písemně vyrozumí zákonné zástupce nezletilého žáka o zřízení, úkolech a poslání školské rady. Zároveň jej vyzve, aby podali návrhy kandidátů členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů. Tento termín bude minimálně 15 kalendářních dnů po zveřejnění informací.

b) Přijímá návrhy kandidátů na členství ve školské radě do konečného termínu podání.

c) Vytváří seznamy voličů v nichž eviduje všechny zákonné zástupce nezletilých žáků, tj. 1 žák = 1 zákonný zástupce nezletilého žáka.

d) Oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady, a to nejméně 15 kaledářních dnů před jejich vlastním uskutečněním.

(5) Ředitel školy zajistí tisk hlasovacích lístků a opatří je razítkem školy. 

 

§ 4

Příprava a postup při volbách z řád pedagogických pracovníků školy

 

(1) Ředitel školy garantuje přípravu a průběh voleb zástupců z řad pedagogických pracovníků školy  do školské rady.

(2) Ředitel školy za tímto účelem písemně jmenuje tříčlenný přípravný výbor z řad pedagogických pracovníků školy. Členem přípravného výboru nemůže být kandidát na členství ve školské radě.

(3) Ředitel školy nemůže být členem přípravného výboru.

(4) Činnost přípravného výboru a ředitele školy do konání voleb:

a) Prokazatelně vyrozumí všechny zástupce z řad pedagogických pracovníků školy o zřízení, úkolech a poslání školské rady. Zároveň je vyzve, aby podali návrhy kandidátů členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů. Tento termín bude minimálně 15 kalendářních dnů po prokazatelném předání informace pedagogickému pracovníku školy.

b) Přijímá návrhy kandidátů na členství ve školské radě do konečného termínu podání.

c) Oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady, a to nejméně 15 kaledářních dnů před jejich vlastním uskutečněním.

(5) Seznam voličů a tisk hlasovacích lístků opatřených razítkem školy zajistí ředitel školy.

 

§ 5

Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řád pedagogických pracovníků školy

 

(1) Členové školské rady se volí odděleně z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řád pedagogických pracovníků školy, tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Volební urna musí být zapečetěná a opatřená razítkem školy, podpisem ředitele a členů přípravného výboru.

(2) Hlasovací lístek, opatřený razítkem školy, musí obsahovat údaj o tom, že se jedná o volby do školské rady při příslušné škole a seznam kandidátů. Seznam kandidátů je na hlasovacím lístku uveden v abecedním pořadí.

(3) Volba členů školské rady se provádí označením vybraných kandidátů a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny.

(4) Na hlasovacím lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Je-li označen vyšší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za neplatný.

(5) Na základě výsledků hlasování (podle počtu hlasů od nejvyššího po nejnižší) stanoví ředitel školy a přípravný výbor pořadí kandidátů, z nichž vždy kandidáti na prvním a druhém místě jsou zvoleni za členy školské rady. Při rovnosti hlasů je konečné pořadí určeno losem (losování proběhne za přítomnosti ředitele školy a členů přípravného výboru).

(6) Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí dle obdržených hlasů stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu člena školské rady zvoleného člena. Zánikem mandátu člena školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů.

(7) O průběhu voleb pořizuje ředitel školy a přípravný výbor zápis, který předá do 7 kalendářních dnů od jejich skončení na Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově. Zápis musí obsahovat termín a místo konání voleb, celkový počet voličů, počet odevzdaných hlasovacích lístků, počet odevzdaných platných hlasovacích lístků, konečné pořadí kandidátů s uvedením počtu získaných platných hlasů, podpis ředitele školy a členů přípravného výboru. V příloze bude doložen vzor hlasovacího lístku.

(8) Všechny podklady a materiály spojené s volbami budou archivovány u ředitele školy po dobu minimálně třech let od data voleb.

(9) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady postupuje ředitel školy ve smyslu ustanovení § 167 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

§ 6

Zánik mandátu člena školské rady

(1) Členství ve školské radě zaniká:

a) Uplynutím funkčního období.

b) Odstoupením provedeným písemnou formou předanou na Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově

c) U členů jmenovaných zřizovatelem jejich odvoláním.

d) Zrušením školy.

e) Úmrtím.

 

§ 7

Volba předsedy a místopředsedy

(1) Volba předsedy a místopředsedy probíhá na prvním zasedání školské rady.

(2) Volba předsedy i místopředsedy probíhá veřejným hlasováním všech členů školské rady.

(3) Podrobná pravidla volby jsou stanovena v jednacím řádu školské rady.

 

§ 8

Závěrečná ustanovení

 

(1) Členům školské rady předá zástupce vedení Města Turnova listinu stvrzující jmenování, resp. zvolení do funkce člena školské rady.

(2) První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 31.10.2005.

(3) Kopie zápisů ze zasedání školské rady předává předseda na Odbor školství, kultury a sportu městského úřadu.

(4) Volební řád nabývá účinnosti dnem 17.8.2005.

 

V Turnově, 17.8.2005

 

Ing. Milan Hejduk, starosta Města Turnova                                           

PhDr. Hana Maierová, místostarostka Města Turnova

 


poslední mesíc srpen 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 31 1 2 3 4
week 32 5 6 7 8 9 10 11
week 33 12 13 14 15 16 17 18
week 34 19 20 21 22 23 24 25
week 35 26 27 28 29 30 31

Novinky

Konzultační hodiny proběhnou v úterý 21. května od 15 do 17,30 hod.

 

Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu

proběhne v úterý 12. března 2019 od 16 h. na školičce.

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Pozvánka ke stažení - zde.

 

 

Informace na stránkách MŠMT - zde.

 
copyright 2010 Martin Ehmig